Algemene Voorwaarden

voor het lenen van geld door Stichting Vreedefonds aan de debiteuren

 

Algemeen
De stichting “Vreedefonds” (hierna te noemen: het Vreedefonds) heeft onder andere tot doel om aan studenten (hierna te noemen: de debiteur) leningen te verstrekken voor een studie of stage in het buitenland.

Aanvaarding en opname lening
Aanvaarding en opname van de lening door de debiteur geschiedt door het voor akkoord ondertekenen van de toekenningsbrief van het Vreedefonds. De toekenningsbrief en deze Algemene Voorwaarden vormen tezamen de kredietovereenkomst tussen de debiteur en het Vreedefonds.

Om een toegekende lening te kunnen opnemen dient de debiteur de toekenningsbrief en de Algemene Voorwaarden beide voor akkoord te ondertekenen en aan de penningmeester van het Vreedefonds terug te sturen.

De gescande ondertekende documenten dienen te worden gemaild naar: linda.nuijens@insingergilissen.nl.

Overige bescheiden
Alvorens een lening kan worden opgenomen dienen de volgende bescheiden in het bezit te zijn van het Vreedefonds

 • Informatie over eventuele toezegging van de overige in de begroting genoemde aangevraagde studiebeurzen of leningen
 • De bevestiging van de toelating bij de (studie-)instelling waarvoor de lening is toegekend.

Privacy

Persoonsgegevens die door de debiteur bij het indienen van een aanvraag zijn verstrekt, zijn verstrekt op basis van instemming met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door de stichting Vreedefonds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De stichting Vreedefonds zal verstrekte gegevens nimmer doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien de stichting Vreedefonds hier wettelijk toe verplicht wordt of indien derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van verplichtingen jegens de debiteur.

Uiteraard heeft de debiteur de mogelijkheid om zijn persoonlijke gegevens bij de stichting Vreedefonds in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien de debiteur van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, kan deze daartoe bij de penningmeester een schriftelijk verzoek indienen.

Informatieverplichting

 • De debiteur zal het secretariaat van het Vreedefonds zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de duur van zijn verblijf in het buitenland
 • De debiteur zal het Vreedefonds zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van zijn terugkeer in Nederland
 • Zo lang de lening nog niet volledig is terugbetaald zal de debiteur het Vreedefonds steeds op de hoogte stellen van wijzigingen in zijn adres, telefoonnummer en/of e-mail adres.

 

Jaarlijkse saldobevestiging

 • Jaarlijks ontvangt de debiteur in het eerste kwartaal een bevestiging van het uitstaande leningsbedrag per 31 december van het voorafgaande jaar met het verzoek deze te controleren, voor akkoord te ondertekenen en binnen 30 dagen terug te sturen naar de penningmeester van het Vreedefonds
 • Wanneer verzuimd wordt om de bovenvermelde saldobevestiging tijdig terug te sturen is de lening terstond in haar geheel opeisbaar.

 

Aflossing

 • Uiterlijk 2 maanden na afloop van het verblijf in het buitenland neemt de debiteur contact op met de penningmeester van het Vreedefonds om in onderling overleg een terugbetalingsregeling overeen te komen.
 • De terugbetalingsregeling zal in principe worden gebaseerd op een schema waarbij de lening uiterlijk 120 maanden na opname volledig zal zijn terugbetaald. Het verlenen van een machtiging tot automatische incasso maakt deel uit van de terugbetalingsregeling
 • Los van de overeengekomen terugbetalingsregeling heeft de debiteur te allen tijde de mogelijkheid om de lening geheel of gedeeltelijk af te lossen.
 • Indien de debiteur 2 maanden na terugkomst nog geen contact met de penningmeester van het Vreedefonds heeft opgenomen is de lening terstond in haar geheel opeisbaar en kan deze door het Vreedefonds volledig worden teruggevorderd.

 

Rente

 • Gedurende de eerste 72 maanden na opname is voor de lening geen rente verschuldigd. Indien de lening na verloop van die periode nog niet volledig is terugbetaald kan de penningmeester besluiten om vanaf 72 maanden na opname rente in rekening brengen over het nog niet afgeloste bedrag
 • Het in rekening te brengen rentepercentage wordt jaarlijks opnieuw door het bestuur van het Vreedefonds vastgesteld
 • Het Vreedefonds zal de debiteur tenminste 3 maanden voordat rente berekend zal worden schriftelijk van de te berekenen rente op de hoogte stellen
 • Het Vreedefonds zal de debiteur tenminste 1 maand voordat deze wijziging van kracht zal worden schriftelijk op de hoogte stellen van een wijziging in het rentepercentage.
 • Een overboeking van de debiteur gedurende de periode waarin de rente verschuldigd is wordt op de verschuldigde rente in mindering gebracht. Een daarna van de overboeking eventueel nog resterend bedrag strekt tot aflossing van het nog openstaande bedrag van de lening.

 

Kwijtschelding

 • Indien de debiteur de studie of stage in het buitenland waarvoor de lening is verstrekt met goed gevolg heeft afgerond, binnen 36 maanden na opname tenminste 80% van de lening heeft afgelost en het bestuur van het Vreedefonds een beknopt verslag van zijn verblijf in het buitenland heeft toegezonden kan hem op zijn schriftelijk verzoek door de penningmeester een nog resterend gedeelte van de verstrekte lening worden kwijtgescholden
 • Het in bovenstaand geval kwijt te schelden percentage wordt jaarlijks opnieuw door het bestuur van het Vreedefonds vastgesteld
 • Wordt de lening verstrekt vanuit het “legaat Mr P.P. Vreede”, dan kan het bestuur na aflossing van tenminste 50% van de lening besluiten een door het bestuur vast te stellen percentage van de lening kwijt te schelden.

Opeisbaarheid
De lening is terstond en zonder opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit opeisbaar indien de debiteur:

 1. Nalatig is in de nakoming van, of handelt in strijd met, een van de bovenvermelde bepalingen
 2. Overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard, in geval van boedelafstand, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind of beheer wordt gesteld, een andere crediteur beslag legt of anderszins verhaal wordt gezocht op vermogen van de debiteur

Mocht blijken dat de lening door de debiteur voor een ander doel is gebruikt dan in de toekenningbrief van het Vreedefonds voor de lening is genoemd, dan is de lening zonder nadere ingebrekestelling in haar geheel opeisbaar.

Aanvullende bepalingen

 • Binnen 3 maanden na afloop van het verblijf in het buitenland zendt de debiteur aan het bestuur van het Vreedefonds een beknopt verslag van zijn ervaringen
 • De debiteur is bereid om desgevraagd aan het bestuur van het Vreedefonds een presentatie te geven van zijn ervaringen en/of resultaten tijdens zijn verblijf in het buitenland.

 

Datum van ingang: 1 januari 2019

 

Aldus vastgesteld tijdens de bestuursvergadering, gehouden op 14 november 2018.