ANBI-gegevens stichting Vreedefonds

ANBI-gegevens stichting Vreedefonds

Met ingang van 1 april ’20 is het Vreedefonds door de belastingdienst aangemerkt als een het Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een voorwaarde om als ANBI erkend te worden betreft de publicatie van belangrijke gegevens, zoals:

• Naam van de instelling:
Stichting “Vreedefonds”, ook bekend als “Het Vreedefonds”

• RSIN:
8062 29 287

• Contactgegevens:
Adres: Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam
E-mail: info@vreedefonds.nl
Telefoon: 020 – 521 5322

• Doelstelling:
Het Vreedefonds verstrekt renteloze leningen aan universitaire of HBO-studenten of recent afgestudeerden met zeer goede studieresultaten en positieve aanbevelingen van docenten, die aan het einde van of kort na afloop van hun studie een opleiding of stage in het buitenland willen gaan doen en daarvoor financiële ondersteuning nodig hebben.

• Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Voor geïnteresseerden is het Beleidsplan 2020 – 2022 hier te downloaden.

• Bestuur:
Drs. A.R.F. Vreede, voorzitter
Mr. E.J.G. Eyssen – Vruwink, secretaris
InsingerGilissen Philantropy Trusts Estates B.V., penningmeester*
Prof. dr. B. Derks
Prof. Mr E.H. Hondius
Drs. S.R.R. van der Laan MBA
D.T. Vreede

  • De penningmeester wordt in het bestuur vertegenwoordigd door jhr. drs. C.C. van Valkenburg

• Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid voor de bestuursleden is gebaseerd op hetgeen de oprichtster heeft bepaald in haar op 9 mei 1939 verleden testament en is vastgelegd in art. 2 van het Huishoudelijk Reglement van de stichting:

Voor hun inspanningen als bestuurder alsmede als beoordelaar van aanvragen ontvangen de bestuursleden jaarlijks een vergoeding, die is gerelateerd aan de waarde van het eigen vermogen van de stichting aan het begin van het betreffende jaar.
Deze vergoeding bedraagt voor de bestuurder-rechtspersoon drie promille van de waarde van het eigen vermogen (inclusief de door de bestuurder-rechtspersoon in te houden omzetbelasting). Voor de voorzitter bedraagt deze vergoeding anderhalf promille van de waarde van het eigen vermogen. Voor de overige bestuursleden tezamen bedraagt deze vergoeding drie promille van de waarde van het eigen vermogen.

Het bestuur hecht er aan om de oorspronkelijke bedoelingen van de oprichtster getrouw te blijven en is ook van mening dat dit beloningsbeleid past binnen de criteria voor toekenning van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), t.w. vergoeding van werkelijk gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Blijkens de toekenning van de ANBI-status deelt de belastingdienst deze mening.

• Verslag activiteiten 2019:
In 2019 heeft het secretariaat 54 aanvragen ter behandeling ontvangen (in 2018 waren dat er 59). Van deze aanvragen zijn er 53 aan de bestuursleden voorgelegd (in 2018 waren dat er 59).
Door het bestuur zijn in 2019 36 aanvragen toegewezen (in 2018 waren dat er 41) voor een bedrag van € 228.850. Hiervan werden twee leningen toegekend uit het legaat van Mr. P.P. Vreede. Drie toegekende leningen zijn vrijgevallen omdat zij door de aanvrager niet werden opgenomen.
Van de behandelde aanvragen zijn 12 aanvragen door het bestuur afgewezen.
Acht in 2018 toegekende leningen zijn in 2019 opgevraagd.
Zie hieronder het overzicht in cijfers:

• Financiële verantwoording:

a. Balans per 31 december 2019

b. Staat van baten en lasten over 2019