ANBI-gegevens stichting Vreedefonds

Op 31 maart 2020 heeft het Vreedefonds bij de belastingdienst een aanvraag ingediend om te worden aangemerkt als een het Algemeen but beogende instelling (ANBI).

Een van de voorwaarden om als ANBI erkend te worden betreft de publicatie van belangrijke gegevens, zoals:

 • Naam van de instelling:
  Stichting “Vreedefonds”, ook bekend als “Het Vreedefonds”
 • RSIN:
  8062 29 287
 • Contactgegevens:
  Adres: Herengracht 537, 1017 BV  Amsterdam
  E-mail: info@vreedefonds.nl
  Telefoon: 020 – 521 5322
 • Doelstelling:
  Het Vreedefonds verstrekt renteloze leningen aan universitaire of HBO-studenten of recent afgestudeerden met zeer goede studieresultaten en positieve aanbevelingen van docenten, die aan het einde van of kort na afloop van hun studie een opleiding of stage in het buitenland willen gaan doen en daarvoor financiële ondersteuning nodig hebben.
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan:
  Voor geïnteresseerden is het Beleidsplan 2020 – 2022 hier te downloaden.
 • Bestuur:
  Drs. A.R.F. Vreede, voorzitter
  Mr. E.J.G. Eyssen – Vruwink, secretaris
  InsingerGilissen Philantropy Trusts Estates B.V., penningmeester*
  Prof. dr. B. Derks
  Prof. Mr E.H. Hondius
  Drs. S.R.R. van der Laan MBA
  D.T. Vreede
  * De penningmeester wordt in het bestuur vertegenwoordigd door jhr. drs. C.C. van Valkenburg
 • Beloningsbeleid:
  Het beloningsbeleid voor de bestuursleden is gebaseerd op hetgeen de oprichtster heeft bepaald in haar op 9 mei 1939 verleden testament en is vastgelegd in art. 2 van het Huishoudelijk Reglement van de stichting:

  Voor hun inspanningen als bestuurder alsmede als beoordelaar van aanvragen ontvangen de bestuursleden jaarlijks een vergoeding, die is gerelateerd aan de waarde van het eigen vermogen van de stichting aan het begin van het betreffende jaar.

  Deze vergoeding bedraagt voor de bestuurder-rechtspersoon drie promille van de waarde van het eigen vermogen (inclusief de door de bestuurder-rechtspersoon in te houden omzetbelasting). Voor de voorzitter bedraagt deze vergoeding anderhalf promille van de waarde van het eigen vermogen. Voor de overige bestuursleden tezamen bedraagt deze vergoeding drie promille van de waarde van het eigen vermogen.

  Het bestuur hecht er aan om de oorspronkelijke bedoelingen van de oprichtster getrouw te blijven en is van mening dat dit beloningsbeleid past binnen de criteria voor toekenning van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), t.w. vergoeding van werkelijk gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Desalniettemin zal worden onderzocht of dit beloningsbeleid inderdaad past binnen de ANBI-criteria. Indien dat niet het geval blijkt te zijn zal het beloningsbeleid worden aangepast conform de vereisten van de belastingdienst voor een ANBI.
 • Verslag activiteiten:
  In 2018 heeft het secretariaat 59 aanvragen ter behandeling ontvangen (in 2017 waren dat er 75).
  Alle 59 aanvragen zijn aan de bestuursleden voorgelegd (in 2017 waren dat er 74). Hiervan zijn in 2018 41 aanvragen toegewezen (in 2017 waren dat er 52) voor een bedrag van € 185.635. Hiervan zijn vier leningen vrijgevallen en is één lening toegekend uit het legaat van Mr. P.P. Vreede.
  17 aanvragen zijn door het bestuur afgewezen. Eén student heeft na toekenning van de aanvraag deze alsnog ingetrokken.
  Acht leningen zijn in 2019 opgevraagd. Zie hieronder het overzicht in cijfers:
 • Financiële verantwoording:
  a. Balans per 31 december 2018

b. Staat van baten en lasten over 2018